ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік еѕбек ќауіпсіздігі стандарттары жїйесі Ауыл шаруашылыєы машиналарыныѕ техникалыќ жаєдайына баќылау жјне кїйге келтіруге арналєан ќўрылєылар жинаєы Техникалыќ шарттар
код МКС: 21.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан «26» декабря 2002 № 532
баға: 0,00 тнг
Сигнал тїстері,ќауіпсіздік белгілері жјне сигнал таѕбасы Жалпы техникалыќ шарттары жјне ќолдану тјртібі
код МКС: 93.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 23мая 2002 года №181
баға: 2958,00 тнг
Экологическая безопасность эксплуатации ракетно-космических комплексов. Термины и определения
код МКС: 01.040.49
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт) Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. № 88
баға: 1594,00 тнг
Экологическая безопасность эксплуатации ракетно-космических комплексов. Экологический паспорт районов падения определяющихся частей ракет -носителей
код МКС: 01.040.49
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт) Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. № 88
баға: 1594,00 тнг
Табиєатты ќорєау Атмосфера Шаѕтўтќыштардыѕ жўмысыныѕ тиімділік шамаларын аныќтау
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 декабря 2002 г. № 438
баға: 0,00 тнг
Табиєатты ќорєау. Атмосфе-ра. Тўраќты ластау кґздері-нен тасталатын кїкірт ќос тотыєыныѕ шыєандылары-ныѕ шамаларын аныќтау
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 декабря 2002 г. № 438
баға: 0,00 тнг
Табиєатты ќорєау. Ашыќ кен жўмыстары. Топыраќтар. Бўзылєан топыраќтарды байыту. Жалпы талаптар
код МКС: 13.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 515
баға: 0,00 тнг
Жер ќойнауын ќорєау. Тау-кен жўмыстарын Маркшейдерлік ќамтамасыздандыру. Жалпы техникалыќ шартта
код МКС: 13.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 515
баға: 0,00 тнг
Зымыран-єарыш кешендерін пайдаланудыѕ экологиялыќ ќауіпсіздігі. Ўшыру кешені-ніѕ экологиялыќ паспорты
код МКС: 13.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 515
баға: 0,00 тнг
Охрана природы. Гидросфера. Методика определения острой токсичности воды на дафниях.
код МКС: 13.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1995-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан от 31 января 1995 года № 1
баға: 0,00 тнг
Охрана природы. Гидросфера. Методика определения острой токсичности воды на цериодафниях.
код МКС: 13.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1997-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан от 31 января 1995 года № 1
баға: 0,00 тнг
Охрана природы. Гидросфера. Методика определения острой токсичности воды на водорослях.
код МКС: 13.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1997-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан от 31 января 1995 года № 1
баға: 0,00 тнг
Охрана природы. Гидросфера. Метод определения острой токсичности воды на инфузориях.
код МКС: 13.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан от 03 ноября 1998 года № 62
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология.Деректер базасын сертификаттау мјтіндік деректердегі емлелік ќателерді табу јдістері
код МКС: 35.240
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология. Жеке электрондыќ есептеуіш машиналар Сапа сипаттамаларына жјне оларды баєалау ережелеріне ќойылатын талаптар
код МКС: 35.160
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология. Аќпараттыќ жїйелер деректер базасы сапа кґрсеткіштерініѕ номенклатурасы
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технологиялар баєдарламалыќ ќамтамасыз ету сапасы кґрсеткіштерініѕ базалыќ мјндерін аныќтау јдістері
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология. Негізгі терминдер мен аныќтамалар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.35
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология. Деректер базасы Негізгі терминдер мен аѕыќтамалар
код МКС: 01.040.35
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология. Телекоммуникациялыќ желілер.Негізгі терминдер мен аныќтамалар
код МКС: 01.040.35
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг