ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
КН сериялы концентратомерлерді ?олдана отырып, ИК-спектрофотометрия ?дісімен а?ынды суларда?ы м?най ?німдеріні? салма?ты? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
?рт ?ауіптілігіне жасалатын сына?тар 1-10-б?лім Электртехникалы? б?йымдарды? ?рт ?ауіптілігін ба?алау ж?ніндегі н?с?ау Жалпы басшылы??а алатын н?с?аулар
код МКС: 13.220.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" октября 2019 года № 376-од
баға: 2167,00 тнг
Атмосфералы?, ж?мыс айма?ыны? ж?не т?йы? ?й-жай ауасы КЕЙІННЕН ТЕРМОДЕСОРБЦИЯЛЫ Т?ТІК Ж?НЕ КАПИЛЛЯРЛЫ БА?АНДА ГАЗДЫ ХРОМАТОГРАФИЯЛЫ? ТАЛДАУ К?МЕГІМЕН ОРГАНИКАЛЫ? ?ШПА ?ОСЫЛЫСТАР СЫНАМАСЫН ІРІКТЕУ 2-б?лім Сынаманы іріктеуді? диффузиялы? ?дісі
код МКС: 13.040.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2741,00 тнг
?лшенген заттар ж?не суда?ы ?оспаларды? жалпы ??рамы Гравиметриялы? ?діспен салма?ты? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 13.060.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 г. № 426-од
баға: 0,00 тнг
Таби?и газбен ж?мыс істейтін ?азанды?тар, жылу электр орталы?тары мен мемлекеттік ауданды? электр станцияларында ?йымдастырыл?ан шы?арындыларда?ы индикаторлы? т?тіктер жиынты?ын пайдалана отырып азот оксидтеріні?, к?міртек оксидіні? ж?не оттегі оксидіні? ??рамын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Спектрометриялы? гамма-радиометрлерде 131I, 134Cs, 137Cs к?лемді ж?не меншікті белсенділігін ж?не 40K, 226Ra, 232Th таби?и радионуклидтеріні? тиімді меншікті белсенділігін ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 19.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Ауа Реакциялы? газ хроматографиясы ?дісімен к?міртегі мен метанны? массалы? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 71.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Атмосфералы? ауада?ы, ж?мыс айма?ыны? ауасында?ы С1-С5 шектелген к?мірсутектерді? ж?не шектелмеген к?мірсутектерді? (этен, пропен, бутендерді?) массалы? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 75.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 426-од от 18 ноября 2019 года
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Таза ж?не толтырыл?ан ?аны?па?ан полиэфирлі шайырларды? т?т?ырлы?ын аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 № 426-од
баға: 0,00 тнг
Тау жыныстары, кендер ж?не оларды ?айта ??деу ?німдері ?лшемдерді орындау ?дістемесі Алтын ж?не к?місті сынамалы-гравиметрлік ?діспен аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од.
баға: 0,00 тнг
??р?а? ж?гері глютені Техникалы? шарттар
код МКС: 67.180.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от 9 октября 2019 года.
баға: 0,00 тнг
Ж?гері кебегі Техникалы? шарттар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от 9 октября 2019 года.
баға: 0,00 тнг
Те?із суы Радионуклидтер ??рамыны? ба?ылау де?гейлерін есептеу
код МКС: 13.060.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Ауа сапасы ?нерк?сіптік шы?арындылар Ша?да?ы марганецті ?лшеуді Орындауды? фотометриялы? ?дісі
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Ауа сапасы ?нерк?сіптік шы?арындылар Ша?да?ы мырышты аны?тауды? комплексонометриялы? ?дісі
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од.
баға: 0,00 тнг
Ауа сапасы ?нерк?сіптік шы?арындылар Ша?нан алюминийді аны?тауды? Фотометриялы? ?дісі
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од.
баға: 0,00 тнг
Суда?ы оттегіні биохимиялы? пайдалану ?а??алы ?діспен ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од.
баға: 0,00 тнг
Жануарлардан алынатын ?німдерде тетрациклиндер тобыны? антибиотиктеріні? ??рамын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 13.060.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 г. № 426-од
баға: 0,00 тнг
Жануарлардан алынатын ?німдердегі нитрофурандарды? метаболиттеріні? ??рамын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Гамма-бета-спектрометрде 90sr, 137cs ж?не 40к к?лемдік ж?не меншікті белсенділігін, азы?-т?лік ?німдеріндегі, ауыз суда?ы, топыра?та?ы, ауыл шаруашылы?ы шикізаты мен азы?тарда?ы, орман шаруашылы?ы ?німдеріндегі гамма-спектрометрдегі 137cs ж?не 40к гамма-с?уле шы?аратын радионуклидтерді? к?лемдік ж?не меншікті белсенділігін аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг