ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ж?йелік ж?не программалы? инженерия ПРОГРАММАЛЫ? ??РАЛДАРДЫ? ?МІРЛІК ЦИКЛІНІ? ПРОЦЕСТЕРІ
код МКС: 35.080
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от № 479-од от 24 декабря 2019 года
баға: 5687,00 тнг
ЭЛЕКТРМАГНИТТІК ?ЙЛЕСІМДІЛІК ?ЛШЕУГЕ, БАС?АРУ?А Ж?НЕ ЛАБОРАТОРИЯЛЫ? ?ОЛДАНУ?А АРНАЛ?АН ЭЛЕКТР ЖАБДЫ?ТАРЫ 2-4 б?лімі О?шаулауды ба?ылау ??рыл?ыларына ж?не о?шаулауды? б?зылу орнын аны?тау?а ерекше талаптар Сына? конфигурациясы, ж?мыс шарттары ж?не ж?мыс критерийлері
код МКС: 33.100
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 377-од от 14 октября 2019 года
баға: 2104,00 тнг
?ара ?рік Жеткізу кезіндегі талаптар ж?не сапаны ба?ылау
код МКС: 67.080.10
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од.
баға: 1594,00 тнг
Жа?а піскен ?ауын Жеткізу кезіндегі талаптар ж?не сапаны ба?ылау
код МКС: 67.080.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од.
баға: 1594,00 тнг
Кептірілген ?ауын Жеткізу кезіндегі талаптар ж?не сапаны ба?ылау
код МКС: 67.080.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1569,00 тнг
ЖОБАНЫ Ж?НЕ БА?ДАРЛАМАНЫ БАС?АРУ КЕЗІНДЕ ИГЕРІЛГЕН К?ЛЕМДІ БАС?АРУ
код МКС: 03.100.30
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 7 октября 2019 года № 370-од
баға: 2422,00 тнг
Жобалау кезіндегі ?рт ?ауіпсіздігі Есептеу ?дістерін ба?алау, верификациялау ж?не валидациялау 4-б?лім Конструкция моделіні? ?лгісі
код МКС: 13.220.01
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №370-од от 07.10.2019 года
баға: 2104,00 тнг
Орауыш Балаларды? ашуы ?шін ?олжетімсіз орауыш Фармацевтикалы? емес ?німге арнал?ан орауышты сынау талаптары мен ?дістері
код МКС: 55.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 397-од от 30 октября 2019года
баға: 2104,00 тнг
Тот баспайтын болаттан жасал?ан иілгіш газ шлангісі Техникалы? талаптар, сынау ?дістері, та?балау
код МКС: 27.060.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от "9" октября 2019 года
баға: 2104,00 тнг
Жануарлардан алынатын ?німдердегі стрептомицинні? ??рамын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Жо?ары тиімді с?йы? хроматография ?дісімен жануар тектес ?німдердегі цефалоспориндер мен оларды? метаболиттеріні? массалы? ?лесін ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 67.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Те?із суында?ы к?кіртсутекті? к?лемдік шо?ырлауын йодометриялік ?діспен аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 29.11.2019 года № 444-од
баға: 0,00 тнг
Санитарлы?-?ор?аныш айма?ыны? атмосфералы? ауасында?ы, ж?мыс айма?ыны? ауасында?ы ж?не газохроматографиялы? ?діспен ?нерк?сіптік шы?арындыларда?ы с12-с19 шекті к?мірсутектер сомасыны? массалы? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
Коррозиялы? ш?гінділердегі металдар мен оксидтерді? массалы? ?лесін рентгенофлуоросцентті ?діспен аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
К?міртекті болат ?німдеріндегі алюминий, кремний, фосфор, к?кірт, титан, ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, мыс, ниобий, молибден ж?не вольфрамны? массалы? ?лесін ?лшеуді спектральды талдау ?шін рентген аппаратын ?олдана отырып рентген-векторлы? ?діспен орындау ?дістемесі
код МКС: 77.140
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 г. № 445-од
баға: 0,00 тнг
?лшеуді орындау ?дістемесі Ж?мса? биологиялы? тіндердегі ж?не к?зжанарында?ы фотонды ж?не бета-с?улеленуді? эквивалентті м?лшерлерін термолюминесцентті ?діспен ?лшеу
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
Таби?и газды? а?у ?ар?ындылы?ы ?лшемдерін орындау ?дістемесі
код МКС: 75.060
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 445-од от 3 декабря 2019 года
баға: 0,00 тнг
Таби?и газ Жану жылуын ж?не а?ын ты?ызды?ын ?лшеуді? жанама ?дісі бойынша ?лшемдерді орындау ?дістемесі
код МКС: 75.060
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 445-од от 3 декабря 2019 года
баға: 0,00 тнг
Жо?ары вольтты ?лшеу ?ондыр?ылары УПУ Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 03 декабря 2019 г. № 445-од
баға: 0,00 тнг
Микрометриялы? ?ш н?ктелі нутромерлер Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 03 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг