ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Пластмассалы ??бырлар ж?йелері Фитинглер мен ?ысымды ??бырларды? механикалы? байланысы Т?РА?ТЫ БОЙЛЫ? К?Ш САЛУ ?СЕРІМЕН СОЗУ?А Т?ЗІМДІЛІГІН СЫНАУ ?ДІСІ
код МКС: 91.140.60
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 1594,00 тнг
Пластмассалы ??бырлар ж?йелері Фитинглер мен ?ысымды ??бырларды? механикалы? байланысы ИІЛУГЕ ?ШЫРАЙТЫН Т?ЙІНДЕР СА?ЫЛАУСЫЗДЫ?ЫН ІШКІ ?ЫСЫМ ?СЕРІМЕН СЫНАУ ?ДІСІ
код МКС: 91.140.60
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 1569,00 тнг
Б?РМЕЛЕНГЕН КАРТОННЫ? ЖАЗЫ? ?АБАТЫНА АРНАЛ?АН КАРТОН Техникалы? шарттар
код МКС: 85.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 ноября 2019 года № 420-од
баға: 0,00 тнг
Битум ?оспалары Ысты? асфальтбетон ?оспаларын сынау ?дістері 46-б?лім Т?МЕНГІ ТЕМПЕРАТУРАДА СЫЗАТТАНУДЫ Ж?НЕ БІР?СТІК СОЗУ СЫНА?Ы КЕЗІНДЕГІ ?АСИЕТТЕРІН АНЫ?ТАУ
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 2167,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі Технологиялы? ?ондыр?ылар ж?не жабды?тар?а техникалы? ?ызмет к?рсетуді ж?не ж?ндеуді жоспарлау, ?йымдастыру ж?не ж?ргізу т?ртібі
код МКС: 75.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 января 2020 года №1-од
баға: 0,00 тнг
ЭЛЕКТР ?ОЗ?АЛТ?ЫШТЫ БАС?АРУ СТАНЦИЯСЫ Техникалы? шарттар
код МКС: 53.020.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 426-од от "18" ноября 2019 года
баға: 0,00 тнг
Алма шырыныны? концентраты ТЕХНИКАЛЫ? ШАРТТАР
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
Отты табу ж?йелері ж?не дабыл сигнализациясы ж?йелері 2-б?лім ?АБЫЛДАУШЫ - БА?ЫЛАУШЫ ?РТ С?НДІРУ ??РАЛДАРЫ
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 9 ноября 2019 г. № 373-од
баға: 2741,00 тнг
Д?некерлеу ?осылыстарын б?збай ба?ылау БАЛ?ЫТЫП Д?НЕКЕРЛЕП АЛЫН?АН Д?НЕКЕРЛЕУ ЖІГІН К?ЗБЕН ШОЛЫП БА?ЫЛАУ
код МКС: 25.160.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 октября 2019 г. № 376-од
баға: 2104,00 тнг
С?йкестендіру карталары Сынау ?дістері 1-б?лім ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫН СЫНАУ
код МКС: 35.240.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года.
баға: 2422,00 тнг
А?паратты? технологиялар Деректерді ??деу орталы?ы Тиімділікті? негізгі к?рсеткіштері 4-б?лім ІТ-ЖАБДЫ? СЕРВЕРЛЕР ?ШІН ЭНЕРГОТИІМДІЛІК (ITEEsv)
код МКС: 35.040
Мәртебе:
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 2104,00 тнг
А?паратты? технологиялар Деректерді ??деу орталы?ы Тиімділікті? негізгі к?рсеткіштері 5-б?лім СЕРВЕРЛЕР ?ШІН IT-ЖАБДЫ?ТЫ ПАЙДАЛАНУ (ITEUsv)
код МКС: 35.040
Мәртебе:
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 1594,00 тнг
Ж?йелер мен программалы? ?амтамасыз ету ?мірлік циклді бас?ару 5-б?лім ПРОГРАММАЛЫ? ?АМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ?ЗІРЛЕУДІ ЖОСПАРЛАУ
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 479 - од от 24 декабря 2019 года
баға: 2741,00 тнг
Дефибрилляторлар, дефибриллятор-мониторлар Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.240
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 г. № 435-од.
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Шикізатта ж?не жануарлардан алынатын ?німдерде хлорамфениколды аны?тау
код МКС: 67.120.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 435-од от 22 ноября 2019 года
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Ауа сапасы ?нерк?сіптік шы?арындылар ксиленолды ?ыз?ылт сары фторлы сутегін аны?тауды? фотометриялы? ?дісі
код МКС: 13.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Ауа сапасы Ж?мыс айма?ыны? ауасы Лантанны? ализаринкомплексонатымен фторлы сутегін аны?тауды? фотометриялы? ?дісі
код МКС: 13.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Сутегі к?рсеткіші ж?не суды? меншікті электр ?ткізгіштігі Электрометриялы? ?діспен ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од.
баға: 0,00 тнг
Штрихты эталонды? ?зынды? ?лшегіштер Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 г. № 435-од.
баға: 0,00 тнг
Газды хроматография ?дісімен таби?и ж?не тазартыл?ан а?ынды суда?ы этиленгликольді? массалы? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 г. № 445-од
баға: 0,00 тнг