ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
АспаздыќТаєамдар. Ќамыр Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 декабря 2000г. № 98
баға: 0,00 тнг
Іс жїргізу жјне мўраєат ісі Терминдер мен аныќтамалар
код МКС: 01.040.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14 мая 2001 г. № 140-од
баға: 0,00 тнг
Ауыл шаруашалыќ даќылдары тўќымдарын жјне отырєызу заттрын дјрілеу їшін жўмыс орны Ќауіпсіздік талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 65.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 14 мая 2001 г. № 142
баға: 0,00 тнг
Жолаушыларды автокґлќќпен тасмымалдау ќызметін ќґрсету Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-03-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли от 22 октября 2001 г. № 378.
баға: 0,00 тнг
Техникалыќ диагностика жјне баќылау зертханаларыныѕ ќызметіне ќойылатын талаптар
код МКС: 19.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли от 24 октября 2001 г. № 383.
баға: 2104,00 тнг
Ќырланєан зїбаржатттар Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 39.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2001 г. № 443
баға: 0,00 тнг
Ќырланєан алмастар Сыныптау, Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 39.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2001 г. № 449
баға: 0,00 тнг
Азаматтыќ жјне ќызметтік ќаруардыѕ жјне оныѕ оќтарыныѕ ўлгілерініѕ ісі Жалпы ережелер.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 97.220.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 28 декабря 2001 г. № 477
баға: 0,00 тнг
Информациялыќ технология Ќазаќ јліпбиініѕ 8-биттік кодтау кестесі
код МКС: 35.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 7 февраля 2002 г. № 30
баға: 0,00 тнг
Премикстер Талдау јдістері.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 07.100.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 19.02.2002 г. № 50
баға: 0,00 тнг
Табиєатты ќорєау. Атмосфера Ќорєасын, мырыш,мыстыѕ жјне олардыѕ ќосындыларыныѕ ауаєа тасталатын шыєарындыларыныѕ шамаларын аныќтау.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 25 февраля 2002 года № 64
баға: 0,00 тнг
Дјн Механикаландырылєан ќўралдарды пайдаланып бидайдыѕ дЈн маѕызыныѕ саны мен сапасын аныќтау Јдістері.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 апреля 2002г. № 117
баға: 0,00 тнг
Механикалыќ жолмен ґндірліген аяќ киім Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговлиРеспубликиКазахстанот 19 июля 2002 года№ 240
баға: 0,00 тнг
Толыќтырулар ќосылєан сїт сарысуы негізіндегі сусындар Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 сентября 2002 г. № 334
баға: 0,00 тнг
Сїт ґнімдері Снежок Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 28.02.2002 г. № 76
баға: 0,00 тнг
Сырлар Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.100.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 сентября 2002 г. № 334
баға: 0,00 тнг
Машина жасау комплексініѕ бўйымдары Дайындаудыѕ технологиялыќ процесстері Терминдер мен аныќтамалар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.25
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 сентября 2002 г. № 334
баға: 0,00 тнг
Ауылшаруашылыќ малдарыныѕ туберкулез ауруына ќарсы ќолданатын тірі ќўрєатылєан БЦЖ вакцинасы Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 505
баға: 0,00 тнг
Средства коммутацинного оборудования сетей для обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие технические требования.Введен впервые
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 июля 2002 года № 255
баға: 0,00 тнг
Автомобиль жолдарыныѕ негіздері мен жабуларына арналєан домналыќ ќоќыстардан жасалєан ќоспалар Техникалыќ шарттар
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 31 июля 2002 г. № 256
баға: 0,00 тнг