ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі.Стандарттар тїпнўсќасын ќалпына келтіру тјртібі.ЌР СТ 1.6-96 Орынына енгізілді
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі Исо халыќаралыќ ќўжаттамасымен аќпаратпен элекронды алмасу режімінде жўмыс істеу тјртібі.
код МКС: 01.040.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 декабря 2002 г. № 450
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі Техникалыќ реттемелерді јзірлеу жјне ќолдану жґніѕдегі жалпы ережелер.
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02. 12. 2002 г. № 443.
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі.Техникалыќ реттементтер мен нормативтік ќўїжаттарєа міндетті талаптарды аныќтау жјне еігізу тјртібі. Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 г. № 419
баға: 2104,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі.Техникалыќ реттемелерді ќарау жґніѕдегі ведомство аралыќ комиссиялар жўмыстарыныѕ тјртібі.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 г. № 419
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі. Јзірленетін (ќабылданатын) техникалыќ регламенттер жјне стандарттар туралы хабарламалар (нотификациялар) дайындау ережелері мен процедуралары
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 г. № 422
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі. Стандарттау, метрология жјне сертификаттау жґніѕдегі ўсыѕыстарды јзірлеу жјне ќолдану тјртібі.
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 09 декабря 2003 г. № 423
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі. Сауда саласында сынамаларды сўрыптау тјртібі.
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 20 сентября 2004 г. № 271
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі.Еѕбек ќаупсіздігі жїйесініѕ стандарттары. Јзірлеуге ?ойылатын жалпы талаптар.
код МКС: 13.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 30 сентября 2004 г. № 289
баға: 2104,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі.Техникалыќ реттеу саласында нормативтік ќўќыќтыќ актілерді жјне стандарттарды халыќаралыќ стандарттармен жјне жаѕа тјсілді еуропалыќ директивалармен їйлестіру тјртібі.
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 400
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамассыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі.Ґлшем ќўралдарыныѕ тїрін бекіту маќсатындаќы сынаќтардыѕ баќдарламары. Негізгі талаптар.
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 440
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамассыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі.Ґлшем ќўралдарын индикаторлар ґткізу тјртібі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29.12.2002 г. № 522
баға: 0,00 тнг
Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Положение "О государственной службе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов". Взамен РД 50 РК 13-94
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-06-22
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета тех- нического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 20 ноября 2011 г. № 636-од.
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ заттар мен материалдар ќўрамы жјне ќасиеттерініѕ стандарттыќ їлгілерініѕ бас орталыќы туралы ереже.
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-06-22
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 22.06.2001 года № 219-од
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі. 20 дан 3х10 Гц жиілік аукымындаєы 300 В дейінгі электрлiк кернеу ґлшем ќўралдарына арналєан мемлекеттік эталон жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.220.20
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 18 июля 2001 г. №259
баға: 1594,00 тнг
4Х103ПА ДЕЙІНГІ ЌЫСЫМДАР АЙЫРМАШЫЛЫЄЫ ?ЛШЕМ ЌЎРАЛДАРЫНА АРНАЛЄАН МЕМЛЕКЕТТІК ЭТАЛОН ЖЈНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ СЎЛБАСЫ
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2014-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 460-од
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі.0,1-ден 1000 мм-ге дейінгі ауќымдаєы ўзындыќтыѕ ґлшем ќўралдарына арналєан мемлекеттік эталон жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы.
код МКС: 17.040.01
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 20.08.2004г. №233-од
баға: 2104,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі. 250МПа-ќа дейінгі артыќ ќысымыныѕ ґлшем ќўралдарына арналєан мемлекеттік эталон жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 августа 2004 года № 233
баға: 2104,00 тнг
ТЇЗУ СЫЗЫЌТЫЌТАН ЖЈНЕ ЖАЗЫЌТЫЌТЫЌТАН АУЫТЌУДЫ ҐЛШЕУ БІРЛІГІН ЌЎРАЛДАРЫНА АРНАЛЄАН МЕМЛЕКЕТТІК ЭТАЛОН ЖЈНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ СЫЗБАНЎСЌАСЫ
код МКС: 17.040.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2014-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 22.11.2013 г. №538-од.
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі.Арын ќўбыржолдарындаќы судыѕ жўмсалуы. Аумаќ-жылдамдыќ јдісімен ґлшеулер орындау јдістемесі.
код МКС: 17.120.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года за № 512-од
баға: 2741,00 тнг